دسامبر 24, 2018

تاثیر روابط فردی و اجتماعی بر سلامت روان سالمند

از موارد تاثير گذار بر سلامت روان افراد سالمند، مي توان گفت که هر اندازه فرد سالمند از سرمایه اجتماعي بیشتری برخوردار باشد؛ یعني مجموعه ارزشمندی […]
ورود / عضویت