دسامبر 24, 2018

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌ دو نگرش در مورد دوران سالمندی  وجود دارد: نگرش مثبت: بسیاری از مردم معتقدند پیری و بیماری بهتر از مرگ […]
دسامبر 24, 2018

موضوع سالمندی

تند شدن افزایش جمعیت سالمند، به خودی خود هشداری برای برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی است و عموماً توجه زیادی را به اهمیت و جود برنامه‌ها […]
ورود / عضویت