دسامبر 24, 2018

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌

ارتقاء سلامت سالمندی و زندگی رضایتمندانه‌ دو نگرش در مورد دوران سالمندی  وجود دارد: نگرش مثبت: بسیاری از مردم معتقدند پیری و بیماری بهتر از مرگ […]
ورود / عضویت