دسامبر 24, 2018

موضوع سالمندی

تند شدن افزایش جمعیت سالمند، به خودی خود هشداری برای برنامه ریزان و سیاستگذاران اجتماعی است و عموماً توجه زیادی را به اهمیت و جود برنامه‌ها […]
ورود / عضویت